Вільсон О. Г. Охорона праці в галузі (на прикладі будівництва). Навчальний посібник. – К.: «Основа». 2006. – 204 с.

3. Гінієнічна класифікація праці за показниками шкідливості на небезпечності факторів виробничого середовищая, важкості та напруж­ності трудового процесу. - Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2001 р. № 528.

4. Довідник з управління охороною праці для керівників підприємств і організацій. – К.: Основа, 2003. – 308 с.

5. Документація з охорони праці та пожежної безпеки: Рекомендації / За редакцією Д.В. Зеркалова. – К.: Основа, 2008. – 28 с.

6. Желібо Є.П., Заверуха Н. М., Зацарний В.В. Безпека життєві­яль­ності: навч. посіб./ За ред. Є. П. Желібо. 6-е вид. – К.: Каравела, 2010. – 344 с.

7. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів у 4-х томах. – К.: Основа, 2010.

10. Зеркалов Д.В., Остапенко В.С., Дорошенко М.В., Лоза В.Г., ЯновськийП. О., Довідник залізничника. У дев’яти книгах. Книга четверта: Охорона праці / За редакцією Д. В. Зеркалова – К.: Основа, 2005. – 640 с.

12. Зеркалов Д.В., Довідник залізничника. У дев’яти книгах. Книга дев’ята: Пожежна безпека. – К.: Основа, 2008. – 608 с.

13. Зеркалов Д.В. Безопасность труда. Хрестоматия. — К.: Основа, 2009. — 602 с.

4. Зеркалов Д. В. Безпека життєві­яль­ності: навч. посіб. – К.: Наук. Світ, 2001. – 301 с. – Бібліог.: с. 294-297.

15. Зеркалов Д. В., Сажко В. А. Безпека життєді­яль­ності: Словник-довідник. – К.: Основа, 2002. – 128 с.

16. Зеркалов Д.В. Безпека праці в медичних закладах: Довідник. – К.: Основа, 2011. – 680 с.

Зеркалов Д.В. Стан безпеки праці в світі. Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2008, № 11, с. 31-33.

Зеркалов Д.В. Система менеджменту охорони праці і промислової безпеки. Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2008, № 11, с. 23-26.

Зеркалов Д.В. Настанова з систем управління охороною праці. МОП-СУОП 2001. ILO-OSH 2001. Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2008, № 5, с. 2-12.

Зеркалов Д.В. Система менеджменту гігієни і безпеки праці. Вимоги OHSAS 18001 : 2007. Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2008, № 8, с. 2-11.

Зеркалов Д.В. За безпечну працю. Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2008, № 9, с. 30-31.

Крещенко Надія «Соціальний діалог з позиції країн ЄС». Журнал Верховної Ради України «Віче», viche.info

17. Лесенко Г.Г. Довідник з охорони праці для керівників та спеціалістів (практичні рекомендації). – К.: Основа, 2008. – 288 с.

18. Основи охорони праці. Підручник. К.Н. Ткачук, М.О. Халі­мо­вський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. Сабарно, В.С. Коз’яков, О.І.Полукаров, Л.О.Митюк. 2-ге видання. –К.: Основа, 2006.– 444 с.

19. Охорона праці в медичних закладах: Довідник / Укладачі: Зеркалов Д. В., Теленгатор О. Я., Ушкевич Б. А., Дериземля І.О.; За ред. Д. В. Зеркалова. – К.: Основа, 2008. – 728 с.

20. Працеохоронні засади у схемах, таблицях і графіках: Посібник / Укл. Войналович О. В. – К.: Основа, 2009. – 88 с.

21. Рожков А.П. Пожежна безпека: Навчальний посібник. – Київ: Пожінформтехніка, 1999. –256 с.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Зміст

 

   
Вступ………………………………………………………………………………………………...
Предмет і зміст дисципліни «Охорона праці в галузі», її зв'язок з іншими дисциплінами…………………………………………………………………………………………….
Типова навчальна програма «Охорона праці в галузі».........................................
Список скорочень………………………………………………………………………...................
Розділ 1. Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці …………………………………………………………………………………..
1.1. Стан безпеки праці в світі................................................................................
1.2. Соціальний діалог в Європейському Союзі й Україна
1.3. Міжнародний стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність»
1.4. Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності»......................................................................................................  
1.5. Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності..............
1.6. Законодавство Євросоюзу з охорони праці....................................................
1.7. Міжнародна Організація Праці (МОП)..........................................................
1.8. Європейський Союз (ЄС)................................................................................
1.9. Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ).........................................
1.10. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)..........................................
1.11. Співдружність Незалежних Держав (СНД)..................................................
1.12. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці........................................
1.13. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.................................
1.14. Соціальний діалог в Україні..........................................................................
1.15. Безпека праці в Україні...................................................................................
1.16. Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці......
   
Розділ 2. Система управління охороною праці в організації..............................................................................................  
2.1. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП).........................................................................................  
2.2. Настанова з систем управління охороною праці. МОП-СУОП 2001. ILO-OSH 2001..........................................................................................................  
2.3. Система менеджменту охорони праці та промислової безпеки....................
2.4. Розробка системи управління охороною праці (СУОП)...............................
2.5. Запровадження галузевої Системи управління охороною праці на підприємствах...........................................................................................................  
2.6. Системи менеджменту гігієни і безпеки праці. OHSAS 18001: 2007............
2.7. Політика в галузі охорони праці......................................................................
2.8. Ефективність функціональної структури СУОП............................................
2.9. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій..........................
2.10. Функціональні обов’язкі з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства...........................................................................................  
2.11. Оцінка стану безпеки праці в організації.....................................................
2.12. Стимулювання за досягнуті результати.........................................................
2.13. Порядок заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці....
2.14. Проведення внутрішнього аудиту..................................................................
2.15. Опрацювання програми поліпшення стану умов і безпеки праці..............
2.16. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування......................................................................................  
2.17. Підготовка документів для визначення та обліку шкідливих і небезпечних виробничих факторів.......................................................................  
2.18. Підготовка документів для оцінки ступеня професійного ризику виробництва..............................................................................................................  
   
Розділ 3. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків……………………………………………………...  
3.1. Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік...................................
3.2. Розслідування та облік нещасних випадків....................................................
3.3. Огляд місця, де стався нещасний випадок.....................................................
3.4. Опитування потерпілого, свідків та посадових осіб......................................
3.5. Визначення причин нещасного випадку........................................................
3.6. Методи дослідження виробничого травматизму............................................
3.7. Шляхи попередження травматизму...................................................................
3.8. Засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків на виробництві.........................................................................................  
   
Розділ 4. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності, актуальні проблеми в наукових дослідженнях........................  
4.1. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.....................................................................................................................    
4.2. Çàãàëüíі âèìîãè áåçïåêè в галузі äî виробничого îáëàäíàííя та технологічних ïðîöåñіâ...........................................................................................  
4.3. Проведення медичних оглядів працівників певних категорій......................
4.4. Âèìîãè безпеки äî ì³ñöü âèêîíàííя ðîá³ò....................................................
4.5. Безпека праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (Витяг з НПАОП 0.00-1.31-99)..................................................................  
4.6. Нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони..............................
4.7. Організація безпечної роботи електроустановок...........................................
4.8. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах................................
4.9. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень...........................
4.10. Утримання території підприємств.................................................................
4.11. Особливості безпеки праці під час вантажно-розвантажувальних робіт...
4.12. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря......................................................................  
4.13. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці..................................................
4.14. Загальні заходи та засоби нормалізації мікро­клімату та теплозахисту......
4.15. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці...............................................    
   
Розділ 5. Актуальні проблеми охорони праці..............................................
5.1. Основні положення Загальнодержавної цільовий програмі поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки  
5.2.Національна Стратегіяполіпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (Пропозиція ФПУ Кабінету Міністрів України)....  
 
Розділ 6. Основні заходи пожежної профілактики об’єктах........................
6.1. Категорії приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою………………………………………………………………………………………………...  
6.2. Класифікація вибухо- і пожежонебезпечних зон…………..............................
6.3. Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості.........................
6.4. Протипожежні перешкоди...............................................................................
6.5. Основні причини винекнення горючого середовища і загорання в електричному устаткуванні.....................................................................................  
6.6. Утримання евакуаційних шляхів і виходів.....................................................
6.7. Експертиза проектної документації на пожежну безпеку.............................
6.8. Державний пожежний нагляд..........................................................................
6.9. Первинні засоби гасіння пожеж......................................................................
6.10. Пожежна техніка.............................................................................................
6.11. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння.......................
6.12. Протипожежне водопостачання....................................................................
6.13. Системи протидимного захисту.....................................................................
6.14. Система пожежної сигналізації.....................................................................
6.15. Системи оповіщення про пожежу, засоби зв’язку.......................................
6.16. Забезпечення безпечної евакуації персоналу...............................................
6.17. Попередження пожеж та вибухів...................................................................
6.18. Загальні вимоги пожежної безпеки...............................................................
   
Розділ 7. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві………………………………….    
7.1. Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.....................  
7.2. Контроль стану умов праці..............................................................................
7.3. Методика контролю стану умов праці….........................................................
7.4. Підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці.
7.5. Перелік питань для перевірки стану охорони праці на робочих місцях.....
7.6. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування...............................................................................................................  
7.7. Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик і страховий випадок.................................................................................................  
7.8. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду.........................................................................  
7.9. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження...................
7.10. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду..................................................................  
7.11. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків…………………………………………………………….  
7.12. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника…………………………………….................  
7.13. Профілактика нещасних випадків................................................................
7.14. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці...........................................................................................................  
   
Додатки……………………………………………………………………………………………..
1. Основні терміни та їх визначення......................................................................
2. Короткий перелік необхідної документації з питань охорони праці, яка повинна бути прийнята і затверджена на кожному підприємстві, організації, установі.....................................................................................................................
3.Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України)………………………….....................  
4. Рекомендації Федерації профспілок України щодо змісту розділу «Охорона праці» у коллективному договорі…………………………………………………..
5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 0.00-6.02-04 (витяг)............................................
6. Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом (Форма Н-1)........
7. Акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) (Форма Н-5).............................................................................................
8. Акт про нещасний випадок на підприємстві, не пов'язаний з виробництвом (Форма НПВ)..................................................................................
9. Карта обліку професійного захворювання (отруєння) (Форма П-5)..............
10. Типова навчальна програма «Охорона праці в галузі»...................................
Література…………………………………………………………………………………………………...
Зміст…………............................................................................................….…………..

 
¨ Зеркалов Д.В. Стан безпеки праці в світі. Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2008, № 11, с. 31-33.

 

¨ ТРІПАРТІЗМ – регулювання трудових і пов'язаних з ними економічних і політичних стосунків на основі рівноправної взаємодії, співпраці представників найнятих робітників, працедавців і держави.

¨ До 6 квітня 2011 р. – «Комітет по нагляду за охороною праці України» (Держпром­гірнагляд). Раніше – Держнаглядохоронпраці.

 

* До 08.06.2004 р. – ДНАОП. Нове Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП), за видами економічної діяльності, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.06.2004 р. № 151.

* Далі – «Рекомендації».

¨ Кількість нормативів, передбачених нормативно-правовими актами

¨ Маршрутних картах, картках типового (групового) технологічного процесу, опе-раційних картках, картках типової (групової) операції, відомості операції, карті ескізів, технологічних інструкціях, відомості оснащення, комплектувальній картці.

§ Рівнів шуму, вібрації, освітлення, запиленості, температури, вологості, неонізую­чого випромінювання тощо.

¨ Наказом МОЗ від 21.05.2007 року № 246 затверджено новий Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

· Наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 року № 15 затверджено Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці.

 

 

¨ Детальніше дивись: Рожков А.П. Пожежна безпека: Навчальний посібник. – Київ: Пожінформтехніка, 1999. –256 с.

¨ Додатковий клас, прийнятий у цих Правилах для позначення пожеж, пов’язаних з горінням електроустановок

¨ У таблиці 5.4 приведені такі позначення: « + « – потрібно; « * « – рекомендуються; « - « – не потрібно.

¨ Додатки 1-11 в кінці глави

¨ До 6 квітня 2011 р. – «Комітет по нагляду за охороною праці України» (Держпромгірнагляд). Раніше – Держнаглядохоронпраці.

 


Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 481; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2018 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.012 сек.