Авторське право і розвиток культури

 

Важко переоцінити роль авторського права в розви­тку культури суспільства, особливо у сфері культурного (духовного) розвитку його громадян. Звичайно, об'єкти ав­торського права: літературні й художні твори можна самим не створювати, а запозичати їх від інших держав. Однак, такий шлях варто вважати змушеним і, в остаточному під­сумку, хибним. Надзвичайно важливо, щоб твори літера­тури і мистецтва створювалися авторами, які належать до того суспільства, якому вони адресовані, а суспільство, у свою чергу, повинно бачити своє відображення в цих тво­рах. Використання чужоземних робіт у розумних межах варто вважати виправданим настільки, наскільки це спри­яє культурному обміну і взаємному збагаченню ідеями.

Розвиток національної творчості не має перспектив, якщо автору не гарантована авторська винагорода за йо­го творчу працю. Тому охорона авторського права і суміж­них прав передбачає не тільки виплату справедливої ви­нагороди авторам, але й належний захист прав видавців і виконавців.

Добре поставлений захист авторських прав вигід­ний не тільки авторам, але і державі, тому що, усуваючи недобросовісну конкуренцію, сприяє поповненню держав­ної скарбниці за рахунок податків. Однак для цього необ­хідно створити відповідну адміністративну інфраструктуру, яка б забезпечувала строге дотримання авторських прав.

Об'єкти авторського права і суміжних прав, які роб­лять внесок до культурного розвитку держави, можуть ма­ти й істотне економічне значення як для авторів, які їх створили, так і для підприємства або держави. Так, найбагатшою жінкою Великої Британії у 2002 р. була визнана письменниця Джоана Кетлін Роулінг, яка подарувала сві­тові Гаррі Поттера. Тільки за один рік вона отримала від продажу прав на видавництво своїх книг та їх екранізацію 77 млн. євро. А відома фірма "Місrosoft®", використовуючи такий об'єкт авторського права, як комп'ютерна програма, за короткий час вийшла на перше місце у світі за обсягом капіталу, а її засновника - Білла Гейтса вважають найбагатшою людиною світу.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Що таке інтелектуальна власність? Дайте визначення.

2 Назвіть складові матеріального права на об'єкти пра­ва інтелектуальної власності.

3. У чому полягає відміна права власності на об'єкти ін­телектуальної власності від

права власності на мате­ріальні об'єкти власності?

4. У чому полягає відміна особистого (морального) пра­ва на об'єкт Інтелектуальної

власності від майнового права на нього?

5. Чи всі результати інтелектуальної (творчої) діяльності є об'єктами інтелектуальної

власності. Так чи ні?

6 Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом технічної творчості? Яку назву

носить ця група об'єктів і чому?

7 Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом художньої творчості?

8 3 яких двох груп прав складається право інтелектуа­льної власності?

9. Що таке "копірайт" і що він охороняє?

10. Який термін охорони винаходів в Україні?

11. Який термін охорони авторського (майнового) права в Україні?

12. Який термін охорони немайнових (особистих) прав авторів в Україні?

13. У чому полягає економічна причина необхідності охо­рони прав на об'єкти

промислової власності?

14. У якій країні і коли вперше почали надавати виключні права на використання

об'єктів інтелектуальної влас­ності?

15. Що є прообразом торговельної марки?

16. Яка подія є знаменною для розвитку авторського пра­ва? .

17 Що стало причиною появи Статуту королеви Анни - першого закону про копірайт?

18 У чому полягає роль філософів Німеччини у розвитку авторського права?

19 Наведіть основні переваги і недоліки системи охорони інтелектуальної власності в

СРСР.

20 Яким Законом України вперше результати інтелектуа­льної власності були визнані

об'єктами права власно­сті?

21 Коли в Україні був прийнятий пакет законів, що склав основу спеціального

законодавства у сфері інтелекту­альної власності? Назвіть ці закони.

22. Які цілі переслідує створення системи промислової власності в країні?

23 У чому полягає роль патентної документації?

24 Що дає автору і державі охорона і захист авторського права?

25. Чи слід використовувати закордонні об'єкти авторсь­кого права і суміжних прав?

 

 

Дата добавления: 2015-05-26; просмотров: 1952;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.